pátek 17. února 2012

Státní hymna

Jak již bylo na těchto stránkách několikrát zmíněno, stížnosti na služební i mimoslužební chování příslušníků policie a četnictva představovalo v meziválečném Československu poměrně běžný jev. Méně často ovšem docházelo k tomu, že se předmětem kritiky (a následně i úředního vyšetřování) stávalo chování manželek strážců zákona.
K těmto méně obvyklým případům patří i incident, k němuž došlo v Poličce roku 1928. Dne 17. srpna vyšel v časopise Bratrství článek s názvem „Polička. Družstevní slavnost“, z něhož se čtenáři mohli dozvědět o jubilejní oslavě desátého roku existence ČSR, organizované agrární stranou, jíž se zúčastnil jako čestný host i ministr národní obrany a funkcionář pořádající strany František Udržal.
Zatímco první polovina článku stručně popisovala průběh akce, dále následovalo líčení podivného chování manželky jistého státního zaměstnance, která při hraní státní hymny jako jediná zůstala sedět u stolu, zatímco všichni ostatní účastníci shromáždění povstali. Autor článku doplnil, že dotyčná je německé národnosti a připomněl, že za časů monarchie by člověka, který by nevzdal hold rakouské hymně, čekalo soudní stíhání. Vyjádřil přesvědčení, že dotyčný státní zaměstnanec je v celé věci nevinně, přesto mu doporučil, „aby vhodným způsobem poučil svoji paní o povinnosti vůči státu.“ Na závěr pisatel naznačil, že „lidé jsou však zlí a mohlo by se státi, že by někdo použil způsobu zvyklého za Rakouska a činil to, co činěno bylo jemu“, tedy že by někdo ze svědků incidentu mohl řečenou dámu žalovat. Článek tedy měl být chápán jako dobře míněné upozornění, nikoliv jako kritika.
Bližší informace přináší hlášení velitele Četnického oddělení Vysoké Mýto, adresované exponovanému důstojníkovi v Hradci Králové a datované 12. listopadu 1928. (Mezi incidentem a jeho vyšetřením oproti jiným případům prověřování stížností můžeme pozorovat nezvyklý časový odstup, příkaz Zemského četnického velitelství k prošetření této záležitosti byl vydán až 29. října.) Podle citované zprávy byla onou ženou, zmíněnou v článku, Marie Svobodová, manželka vrchního strážmistra Jana Svobody III., který působil ve funkci velitele četnické stanice v Poličce a zástupce okresního velitele tamtéž.
Když se 5. srpna ve městě konala oslava 10 let československé samostatnosti a 80 let od zrušení roboty, byl mezi účastníky i Svoboda se svou rodinou. Jelikož okresní velitel v té době pobýval na dovolené, bylo povinností vrchního strážmistra Svobody, aby jako nejvýše postavený z přítomných četníků podal ministru Udržalovi hlášení. Za tímto účelem se tedy vzdálil od manželky a tudíž nebyl přítomen incidentu při hraní hymny.
Svobodova choť vypověděla, že když místní kapela Josefa Vintra začala hrát národní hymnu, vstala, ale kvůli bolestem břicha se vzápětí musela opět posadit. To potvrdila také manželka bývalého poličského starosty Albina Bittnerová, která během slavnosti seděla se Svobodovou u stejného stolu. Při vyšetřování, které provedl okresní velitel nadporučík Josef Louda, dále vyšlo najevo, že Marie Svobodová hned následujícího dne navštívila obvodního lékaře Václava Baizu, který jí diagnostikoval poruchu zažívacího ústrojí.
Incident s hymnou tedy patrně představoval pouhé nedorozumění, nicméně velitel oddělení byl nucen podotknout, že Svobodová, „mluví, ačkoliv je již 9. rok v Poličce, dosti špatně česky a vyhledává ponejvíce německou společnost“. Tato okolnost však sama o sobě nemohla být úředně napadnutelná, proto velitel královéhradecké expozitury Reif rozhodl případ uzavřít, aniž by byly vyvozeny nějaké důsledky pro vrchního strážmistra Svobodu a jeho rodinu.


Zdroj: Národní archiv, fond Zemské četnické velitelství Praha, kart. 375.

Žádné komentáře:

Okomentovat