sobota 16. května 2009

Žádost o zřízení četnické stanice

V době zhoršující se situace v československo-německém pohraničí koncem 30. let obdržely bezpečnostní orgány určité množství žádostí o zřízení nových četnických stanic v pohraničí. Kupříkladu 13. dubna 1938 požádal Místní odbor Národní jednoty severočeské v Königswerthu Ministerstvo vnitra o zřízení prozatímní četnické stanice v uvedené obci. Žádost byla odůvodněna napjatou politickou situací v Königswerthu, ležícím v obvodu četnické stanice Falknov nad Ohří, která spadala do kompetence četnického oddělení Karlovy Vary.
Zemské četnické velitelství v Praze 6. května nařídilo, aby velitel četnického oddělení v Karlových Varech přezkoumal odůvodněnost žádosti. Zemské velitelství rovnou prohlásilo, že vzhledem k nedostatku prostředků by mohla být nová stanice zřízena pouze za předpokladu, že by potřebný personál dodalo karlovarské četnické oddělení.
Pokud by se zřízení stanice v Königswerthu jevilo jako nezbytné, měl karlovarský četnický velitel ke svému hlášení připojit „náčrtek, vyhotovený na průsvitném papíře, kde by byly zakresleny veškeré obvody sousedních četnických stanic.“ Dále měly být uvedeny „rozměry služebních obvodů a počet obyvatel.“ Karlovarský četnický velitel měl rovněž zjistit, je-li v Königswerthu zaveden telefon, případně zda by obec byla ochotna uhradit jeho zavedení.
Ve své odpovědi z 18. května velitel karlovarského oddělení informoval nadřízené orgány, že přednosta falknovského okresního úřadu se vyjádřil, že obdobně napjaté poměry jako v Königswerthu panují v celém okrese a neexistuje tudíž žádný důvod, aby byla právě v Königswerthu vytvořena nová četnická stanice, tím spíše, že celková bezpečnostní situace v dotyčné obci není nijak závažná. Přednosta okresního úřadu se domníval, že by bylo vhodnější personálně posílit četnickou stanici ve Falknově, do jejíhož obvodu Königswerth náležel. Na falknovské stanici v uvedené době chyběli dva muži oproti systematizovanému stavu.
Velitel četnického oddělení v Karlových Varech se vyjádřil, že přeložení četníků z jiných stanic do Königswerthu není možné, jelikož jednotlivé četnické stanice v okrese nedisponují dostatečným množstvím lidských zdrojů. Jelikož nově zřízený policejní úřad ve Falknově měl od 15. června převzít dohled nad bezpečnostní ve městě, očekávalo se, že četnictvo ve falknovském okrese, které navíc mělo být brzy posíleno přeložením pohotovostního oddílu z Chebu, bude mít více času a prostředků na to, aby zajistilo bezpečnost v Königswerthu i dalších částech okresu.
Z uvedených důvodů velitel karlovarského oddělení označil zřízení nové četnické stanice za zbytečné. Major Dolanský ze Zemského četnického velitelství na základě obdržených informací doporučil zamítnutí žádosti Národní jednoty severočeské, načež byl spis, věnovaný této záležitosti, ke dni 28. května 1938 odložen ad acta.

Zdroj: Národní archiv Praha, fond Zemské četnické velitelství Praha, signatura 3819/38

Žádné komentáře:

Okomentovat